ලංකාවේ වෙසක්

වෙසක් කූඩු හැදුවා
පාට පාට බල්බ් දැම්මා
බකටුත් එල්ලුවා
දන්සැලකුත් වැන්දා
වෙලාව තිබ්බොත්
පන්සල පැත්තෙත් ගිහින් එන්න ඕනේ..

 

Advertisements

4 thoughts on “ලංකාවේ වෙසක්

ඔබේ අදහස්..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s