“සයිකල් රේස්”

වතුර බාල්දි අතින් ගත්
හෝන් ගසන
ලයිට් ගසන
කුණුහරුප ද කියන
මෝටර් බයික් කාරයින්ගේ
තරඟයක් මැද
ෆුට් සයිකල් පැදීම.

 

Advertisements

8 thoughts on ““සයිකල් රේස්”

  1. Pingback: “සයිකල් රේස්” | සතුටු වැස්ස බ්ලොග් කියවනය

ඔබේ අදහස්..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s