පළමු පෝස්ටුව!

සිතේ දහසක් දේ
ලියන්නට නැත කල්
අලුයම සියොතුන් සේ
යති සිතුවිලි මා හැර
මතකයද අමතක කරවා
නැවත නොඑන්නට

පළා යන සිතුවිලි
ලුහුබඳින්නට
එන්න මා සමඟ
ඇරයුමයි,

අබිනික්මනේ මම..