පළමු පෝස්ටුව!

සිතේ දහසක් දේ
ලියන්නට නැත කල්
අලුයම සියොතුන් සේ
යති සිතුවිලි මා හැර
මතකයද අමතක කරවා
නැවත නොඑන්නට

පළා යන සිතුවිලි
ලුහුබඳින්නට
එන්න මා සමඟ
ඇරයුමයි,

අබිනික්මනේ මම..

 

Advertisements